BAYKAN SEZER’İN MODERNLEŞMEYE SOSYOLOJİK ELEŞTİRİSİ: NİÇİN MODERNLEŞME?

Author:

Year-Number: 2022-24
Number of pages: 121-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk sosyoloji geleneğinde “Nasıl modernleşeceğiz” sorusuna sosyologlarımız farklı cephelereden bakarlar. Prens Sabahattin, modernleşme sürecinin Batı toplumlarından aktarımlı olması gerekliliğini savunurken, Ahmet Şuayb ve Ziya Gökalp, pozitivist ve milliyetçi-muhafazakârcı cephededir. Modernleşmeyi Batı menzilli bir yaklaşımla savunan Niyazi Berkes’e karşın, Şerif Mardin, merkez çevre yaklaşımı ve liberal bir bakış açısı sergiler. Baykan Sezer hoca’nın bu konudaki duruşu nettir. Türkiye’nin sosyolojik modernleşmesini anlatırken kullandığı metod Doğu-Batı çatışmasıdır. Çatışma modeli George Simmel’e yakındır. Onun yaklaşımında modernleşme hiçbir zaman Batı modeline uygun bir toplum inşası anlamına gelmez. Çünkü Batı, egemenlik ve sömürü anlayışını modernlik adı altında yapmaktadır.  Batı, özellikle Doğu’nun gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerini Batı fikir yayılımcılığının en uygun zemini olarak görmekte ve yapıp ettikleri ve söylemleriyle bu durumu meşrulaştırmaktadır. Bu çalışma Baykan Sezer hocanın modernleşme karşısındaki tutumunu saptamak için onun anısına yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In the Turkish sociological tradition, our sociologists look at the question "How will we modernize" from different perspectives. While Prince Sabahattin advocates that the modernization process should be transposed from Western societies, Ahmet Şuayb and Ziya Gökalp are on the positivist and nationalist-conservative front. Contrary to Niyazi Berkes, who advocates modernization with a Western-oriented approach, Şerif Mardin exhibits a center-periphery approach and a liberal point of view. Baykan Sezer's stance on this issue is clear. The method he uses while describing Turkey's sociological modernization is East-West conflict. Conflict model He is close to George Simmel. In his approach, modernization never means building a society in accordance with the Western model. Because the West makes the understanding of domination and exploitation under the name of modernity. The West sees especially the undeveloped and developing countries of the East as the most suitable ground for Western intellectual diffusion and legitimizes this situation with their actions and discourses. This study was made in memory of Baykan Sezer to determine his attitude towards modernization.

Keywords