KÜRESELLEŞME VE HAYALI PARA POLITIKALARI: KALPAZAN AMERIKAN FINANS OLIGARŞISININ İŞLEYIŞI AÇISINDAN TÜKETIMDE BIRLIK VE RAKAM DISIPLINI

Author:

Year-Number: 2013-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu makalede, kapitalizmin evrimi içerisinde ekonomik altyapının son durağı olan neoliberalizmin küresel çapta dayatılarının yansımaları ana hatlarıyla tanıtılmaya çalışılmaktadır. Kapitalizmin tarihsel gelişimi içinde para emisyonu, antikçağda altın-gümüş-bronz sikke (metapara) sürümüne, zamanla altına endeksli banknota ve en sonunda günümüzde de GSMH büyüklüğünün baz alındığı salt banknota doğru evrilmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde ABD merkezli olarak sınır tanımayan boyutlarda basılıp dünyayı kaplayan dolar çeşitli açılardan sorgulama konusudur. Bu sistemde sürekli tüketim tavsiye edilmektedir. Uluslararası şirketler aracılığıyla uygulanan yeni ekonomik politikalar hızla ulus-devletler üzerinde etkili olmaktadır. ABD kendi iç piyasasında dolanımda olan banknotlar ile yerküre üzerinde dolanan dolarların trafiğinin kontrolünü sağlamayı temel hedef olarak algılamakta ve bu amaçla politikalar sergilemektedir.

Keywords

Abstract

In this article, the reflections of the globally scaled impositions of the neoliberalism, which is the last stop of the economic infrastructure within the evolution of capitalism is presented in general terms. The emission of money within the historical development of Capitalism evolved into gold-silver-bronze coin (meta-money) circulation and gradually into the banknote indexed to gold and eventually into the pure banknote based on the quantity of GNP. Today as being USA centered, US dollar, which is minted in limitless dimensions and covers the whole world is an issue of questioning from various aspects. In this system constant consumption is suggested. The new economic policies applied through International companies have instantly been effective on nation-states. USA mainly aims to take control of the dollar traffic circulates on the earth with the banknotes that are in currency in its own domestic market and in accordance with this purpose it displays policies.

Keywords