KÜRESELLEŞME, POPÜLER KÜLTÜR VE YOKSULLUK KÜLTÜRÜ

Author :  

Year-Number: 2021-21
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Popüler kültür, dünya üzerindeki birçok ülkeyi etkilemektedir. Bu etki azımsanmayacak kadar fazladır. Popüler kültür kendi kodlarını evrensel görür. Toplumların kendi kültür kodları göz ardı edilir. Popüler kültürün yüzeyselliği her topluma ulaşmasına imkân verir. Böylelikle her toplum ve her birey popüler kültür ürününe kolaylıkla sahip olabilir. Fakat ülkemiz popüler kültürünün anlaşılması için öncelikle yoksulluk kültürünün bilinmesi gerekmektedir. Popüler kültür, ülkemizde yoksulluk kültürünü kullanmıştır. Yoksulluk kültürü içerisindeki birey toplumsal değerlere yeteri kadar bağlı kalamamıştır. Toplumsal değerlere karşı olan bu uzaklık onu etkiye açık hale getirmiştir. Popüler kültür de medya üzerinden kendi etkisini yayabilmiştir. Yoksulluk kültürünün köksüzlüğü popüler kültür için cezbedici olmuştur. Yoksulluk kültürü, ekonomik olarak iyileşmeyi yakalasa bile kendi kültürünü muhafaza etmiştir. Popüler kültür ile birlikte gerçekleşen bu dönüşüm süreci bu makalenin ana konusunu teşkil etmektedir.

Keywords

Abstract

Popular culture affects many countries around the world. This effect is substantial. Popular culture sees its codes as universal. Societies' own cultural codes are ignored. The superficiality of popular culture allows it to reach every society. Thus, every society and every individual can easily own the product of popular culture. However, in order to understand the popular culture of our country, it is necessary to know the poverty culture first. Popular culture has used the poverty culture in our country. The individual within the poverty culture could not adhere to social values sufficiently. This distance from social values has made it open to influence. Popular culture has also been able to spread its influence through the media. The rootlessness of the culture of poverty has been attractive to popular culture. The poverty culture has preserved its own culture, even if it has achieved economic recovery. This transformation process taking place with popular culture constitutes the main subject of this article.

Keywords


 • Bottomore, Tom. Modern Toplumda Sosyal Sınıflar. Çev., Özlem Balkız, Bekir Balkız ve Ümit Tatlıcan. Bursa: Sentez Yayıncılık, 2018.

 • Chul Han, Byung. Yorgunluk Toplumu. Çev., Samet Yalçın. İstanbul: Açılım Kitap, 2019.

 • Debord, Guy. Gösteri Toplumu. Çev., Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2019.

 • Kızılçelik, Sezgin. Burjuva Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık, 2013.

 • Kızılçelik, Sezgin. Frankfurt Okulu. Ankara: Anı Yayıncılık, 2018.

 • Kızılçelik, Sezgin. Zalimler ve Mazlumlar Küreselleşmenin İnsani Olmayan Doğası. Ankara: Anı Yayıncılık, 2018.

 • Kızılçelik, Sezgin. Çağdaş Sosyal Teorisyenler 2. Ankara: Anı Yayıncılık, 2019.

 • Ritzer, George. Toplumun McDonaldlaştırılması. Çev., Akın Emre Pilgir. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016.

 • Rowe, David. Popüler Kültürler Rock ve Sporda Haz Politikası. Çev., Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996.

 • Sennett, Richard. Karakter Aşınması. Çev., Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2019.

 • Talimciler, Ahmet. Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin Sporu. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2015.

 • Taylor, Charles. Modernliğin Sıkıntıları. Çev., Uğur Canbilen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017.

 • Türkdoğan, Orhan. Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.

 • Türkdoğan, Orhan. İş Ahlakımız ve İşçi Kültürünün Yükselişi. Konya: Çizgi Kitabevi, 2016.

 • Türkdoğan, Orhan. ‘‘Bir Sosyoloğun Yol Haritası’’. Türkiye’de Sosyolojinin Yüz Yıllık Birikimi, der., Erkan Çav Elif Süreyya Genç, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020: 57-60.

 • Türkdoğan, Orhan. Öteki Türkiye. Konya: Çizgi Kitabevi, 2020.

                                                                                                    
 • Article Statistics