EMEĞİN FELSEFESİ: TOPLUMSAL VARLIĞIN ONTOLOJİSİNDE ÖZGÜRLEŞME DİYALEKTİĞİ OLARAK EMEK

Author :  

Year-Number: 2021-22
Language : Türkçe
Konu : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Abstract

ÖZ: Özgürlük sorunu felsefenin ana konularından bir tanesidir. Özgürlüğün ne olduğu ve nasıl elde edilebileceği sorunları tartışma konusudur. Marx’ın düşüncesinde de emek kavramı temeldir. Emeğin insanı özgürleştirme konusu tartışılmaktadır. Emek, varlığı ontolojik olarak ne konuma getirebilir? Tarih nedir? Bu tip sorular Marx’ın düşüncesine göre toplumların var olma şeklini belirlemektedir. Toplumlar tarih yapmaktadırlar. Kendi varlıklarını tarih içerisinde bulmaktadırlar. Ancak tarihin yapılış şekli Marx’a göre sınıflar sayesindedir. İşçi sınıfının emeği sayesinde kişi kendi varoluşunun farkına varabilir. Bireyin özgürlüğü ortaya koyduğu emek sayesinde mümkündür. Birey kendisini toplum içerisinde çalışma şekli ile var etmektedir. Birçok filozof insanın bu dünyadaki işinin üretmek olduğunu söylemiştir. İnsan, üreten varlıktır. İnsan, kendi üretimi ile dünyayı algılar ve şekillendirir. Emeğin ve üretimin insanın dünyası üzerindeki önemi büyüktür. İnsan, içinde yaşadığı dünyada üretim yaparak kendi özgürlüğüne kavuşabilir. Özgürlük yalnızca üretim ile gerçekleşebilir. Özgürleşme ile emeğin ilişkisi bu makalenin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu makalede temel olarak emek kavramı incelenmiştir. Sonrasında ise emeğin dönüştürücü etkisi tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT: The problem of freedom is one of the main themes of philosophy. The questions of what freedom is and how it can be achieved are a matter of debate. The concept of labor is also fundamental in Marx's thought. The issue of labor liberating people is discussed. What position can labor ontologically place existence in? What is the date? Such questions determine the way societies exist, in Marx's view. Societies make history. They find their existence in history. But the way history is made, according to Marx, is through classes. Thanks to the labor of the working class, one can become aware of one's own existence. The freedom of the individual is possible thanks to the labor he puts forth. The individual creates himself in the society by the way he works. Many philosophers have said that man's job in this world is to produce. Man is a productive being. Man perceives and shapes the world with his own production. The importance of labor and production on the human world is great. Man can attain his own freedom by producing in the world he lives in. Freedom can only be realized by production. The relationship between emancipation and labor is the main subject of this article. In this article, the concept of labor is basically examined. Afterwards, the transformative effect of labor is discussed.

Keywords


 • Arslan, Arif. Çalışma İdeolojisi. İstanbul: Say Yayınları, 2018.

 • Arslan, Arif. Çalışma İdeolojisi. İstanbul: Say Yayınları, 2018.

 • Brecht, Bertolt. Bertolt Brecht Şiirleri. İstanbul: Kırmızı Yayıncılık, 2009.

 • Buran, Ahmet. Nimri Dede Hayatı ve Şiirleri. Elazığ: Manas yayıncılık, 2006. Can, Şefik. Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2021.

 • Engels, Friedrich. Doğanın Diyalektiği. Ankara: Sol Yayınları, 2018.

 • Immanuel Kant. Pratik Aklın Eleştirisi. Çev., İ. Kuçuradi, Ü. Gökberk, F. Akatlı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1980.

 • İbn Haldun. Mukaddime. İstanbul: Dergah Yayınları, 2020.

 • Kıvılcımlı, Hikmet. Tarih Devrim Sosyalizm. İstanbul: Derleniş Yayınları, 2006. Kosik, Karel. Somutun Diyalektiği. İstanbul: Yordam Yayıncılık, 2015.

 • Locke, John. Yönetim Üzerine İkinci İnceleme. İstanbul: Ebabil Yayıncılık, 2012.

 • Lukacs, Georg. Toplumsal Varlığın Ontolojisi. İstanbul: Nota Bene Yayınları, 2018. Marx, Karl. Grundrisse. Ankara: Sol Yayınları, 2018.

 • Nişanyan, Sevan. Çağdaş Türkçenin Etimolojisi. İstanbul: Liberus Yayıncılık, 2021.

 • Ricardo, David. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2008.

 • Smith, Adam. Ulusların Zenginliği. İstanbul: Yeni Alan Yayıncılık, 1997. Uygur, Nermi. Felsefenin Çağrısı. İstanbul: YKY Yayınları, 2019.

                                                                                                    
 • Article Statistics