BAYKAN SEZER DÜŞÜNCESİNDE YÖNTEM SORUNLARI: SEZER’İN KURAMSAL PERSPEKTİFİNDEN SPOR YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINA BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2022-24
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 17:01:13.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 139-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Spor Yönetimi araştırmaları Baykan Sezer’in eleştirel kavramları ekseninde incelenmiştir. Araştırmanın amacı; spor yönetimi literatürünü “Baykan Sezer Düşüncesi ve Yöntem Anlayışı”yla eleştirel açıdan tahlil etme girişimidir. Spor Yönetimi alanında yapılan tez ve makale  çalışmaları “aktarmacılık” ve “temel etken” gibi kavramlar merceğinde  sorunsallaştırılmıştır.  Yaygın olarak pozitivist bir eğilim sergilemekle birlikte, nitel/anlamacı araştırmaların da artış gösterdiği “Spor Yönetimi” literatürü “aktarmacı” ve Batı-Amerikan eksenli bir nitelik sergilemektedir.  Spor Yönetimi araştırmalarında örgütsel davranış, liderlik, insan kaynakları, ast-üst ilişkileri, örgüt kültürü vb. konular baskın eğilimi yansıtmaktadır. Spor örgütleri; toplumsal yapıdaki siyaset, devlet, üretim ilişkileri, kapitalizm gibi makro düzeydeki “temel etken” türleriyle ve daha geniş sistemlerle ilişkisel biçimde ele alınmaktan ziyade “örgüt içi” ve kendi dinamikleriyle sınırlı bağımsız bir yapı olarak incelenmektedir. “Spor” ve örgüt içi değişkenlerle irdelenen konuların piyasa odaklı ve küreselleşme söyleminin “yönetim” odaklı kavramlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir. Sezer’in genel olarak sosyal bilimlerde gözlemlediği “aktarmacılık” olgusunu “spor yönetimi” konulu çalışmalarda da görmek mümkündür. Literatüre dair tartışmalarda alandaki bilgi birikimine yönelik yapılan eleştirilerin genellikle nicel-nitel ikilemine dayalı ve veri toplama teknikleriyle sınırlı bir bağlama sıkıştırılması söz konusudur. Literatüre yansıyan verili düzenin dışına çıkabilen bir tartışmaya rastlanmamaktadır. Bu noktada Baykan Sezer’in “aktarmacılık” eleştirisi ve “temel etken” vurgusunun spor yönetimi araştırmalarındaki teori-uygulama ilişkisinde eleştirel bir metodolojik perspektif imkanı sağladığı düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

In this study Sports Management Researches are examined in the axis of Baykan Sezer’s critical concepts. The purpose of the research is an attempt to critically analyze the sports management literature with “ Baykan Sezer’s thought and method mentality”. Thesis and article studies in the field of sports management have been problematized in the lens of concepts such as “transference” and “main factor”. Although its widely positivist tendency, the Sports Management literature, in which qualitative/interpretive studies have also increased exhibits a “transferring” and Western-American oriented attribute. In sports management topics of researches organizational behaviour, leadership, human resources, subordinate-superior relations, organizational culture etc. reflect the dominant trend. Sports organizations; rather than being handled by “main factor” types in macro level  such as politics in the social structure, the state, production relations, capitalism and in a relational way with wider systems, examined  as an independent structure of “intraorganizational” and limited by its own dynamics. It is seen that the subjects examined with “sports” and intraorganizational variables are compatible with the market oriented and “management” oriented concepts of globalization discourse. It is possible to see the phenomenon of “transference” which Sezer observed in social sciences in general, in studies on “sports management”. In the discussions about the literature, criticism intended for knowledge in the field are generally based on quantitavie-qualitative dilemma and limited comprehension of data collection techniques. There is no discussion that can go beyond the given order reflected in the literature. At this point, it is thought that Baykan Sezer’s critique of “transference” and his emphasis on “main factor” provide an critical methodological perspective in the theory-practice relationship in sports management researches.

Keywords


 • Açıkada, Caner. ”Türkiye’de Spor Eğitimi Veren Kurumların Yeniden Yapılanması ve Hakemli Çalışmaların Gelişimi”. Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe). 8/1 (1997): 17-42.

 • Akpolat, Yıldız. “Sosyolojinin Sosyolojisi İmkanında Türk Sosyolojisi: Baykan Sezer”, Baykan Sezer’e Armağan: Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi (Sosyoloji Yıllığı 11). Haz., Ertan Eğribel- Ufuk Özcan.İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2004.

 • Alemdağ, Serdar. “Spor Bilimleri Alanıyla İlgili Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi”. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 20/3 (2018).

 • Bal, Hülya ve Kadir Pepe. “Türkiye’de Spor Bilimleri Derneği Tarafından Düzenlenen Uluslararası Spor Bilimleri Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin İçerik Analizi Açısından İncelenmesi”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 10/3 (2016).

 • Çelebi, Nilgün. “Türkiye’de Sosyoloji”, Sosyoloji Yıllığı 20:Türk Sosyologları ve Eserleri II.Genel Eğilimler ve Kurumsallaşma(İç). Haz., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2010.

 • Eğribel, Ertan. “Kemal Tahir-Baykan Sezer İlişkisi Üzerine:1960’ların Geç Tartışmacısı Baykan Sezer”, Baykan Sezer’e Armağan: Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi(Sosyoloji Yıllığı 11). Haz., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan. İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2004.

 • Eğribel, Ertan. “1960’ların ve Günümüz Sosyoloji/Sosyalizm Tartışmaları Açısından Baykan Sezer’in Tarihte Yunanlılık Tezinin Önemi”, Baykan Sezer’e Armağan:Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi (Sosyoloji Yıllığı 11). Haz., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan. İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2004.

 • Eğribel, Ertan. “Günümüz Bilim Tartışmaları ve Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Yeniden Örgütlenmesi Üzerine”, Sosyoloji Yıllığı 18: Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi-1/Kıta Avrupası Etkisi(iç), Ed., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2009.

 • Eğribel, Ertan. “Türkiye’de Sosyolojinin İstanbul Sosyolojinin Kurumsal Kimliği ve Tarihiyle Özdeşleştirilmesinin Getirdiği Sorunlar”, Türkiye’de Sosyoloji-Üniversitede 101.Yıl (İç). İstanbul: Doğu Kitabevi, 2016.

 • Eğribel, Ertan. Bilim Sosyolojisi ve Yöntem Tartışmaları: Günümüz Bilim Eleştirileri ve Modern Batı Biliminin Temelleri. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017.

 • Fişek, Kurthan.100 Soruda Türkiye Spor Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1985.

 • Fişek, Kurthan. Sporun Anatomisi. İstanbul: YGS Yayınları, 2003.

 • 75 Birgül Güler, ‘‘Sunuş’’, Yönetim, Kilit Yayınları, 2012, s.13.

 • Fişek, Kurthan. Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi(Dünyada ve Türkiye’de).İstanbul: YGS Yayınları, 2003.

 • Fişek, Kurthan. “Türkiye’de Spor Yönetimi: Tarih, Yapı ve Sorunlar”, DasYönetim: Devlet, İktidar ve Bürokrasinin Marksist Analizi(İç). Der., Levent Demirelli-Recep Aydın. Ankara: Nota Bene Yayınları, 2016.

 • Güler, Birgül. “Yönetim Düşünü (ve Kuramları) Ne Genişlikte Bir Araştırma Alanıdır?”, Yönetim Düşünü İçin Araştırma Alanını Belirlemek (Çalışma Notu). Mart 2005-Ocak 2006.

 • Güler, Birgül. ‘‘Sunuş’’.Yönetim. Kilit Yayınları, 2012.

 • Kaçmazoğlu, H.Bayram. “Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi”, Baykan Sezer’e Armağan:Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi(Sosyoloji Yıllığı 11).Haz., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan. İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2004.

 • Kaçmazoğlu, H.Bayram.“Sosyolojik Bilginin Ortaya Çıkışında Yaklaşımın Etkisi ve Batı Kaynaklı Bilim Paradigmalarının Türkiye’deki Sosyoloji Anlayışlarına Yansımaları”, Sosyologca, İstanbul: Doğu Kitabevi, Sayı:15-16 (2018).

 • Kayalı, Kurtuluş.Baykan Sezer: “Nitelik ve Tarz Olarak Farklı Bir Entellektüelin Kısa Bir Düşünsel Portresi (1939-2002)”, Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi 2: Anglo Amerikan Etkisi(iç), Sosyoloji Yıllığı 18. Ed., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2009.

 • Kızılçelik, Sezgin. Sosyoloji Yazıları II. Ankara: Anı Yayıncılık, 2000.

 • Kızılçelik, Sezgin. Küreselleşme ve Sosyal Bilimler. Ankara: Anı Yayıncılık, 2003.

 • Kızılçelik, Sezgin. “Türk Sosyolojisi İçin Büyük Kayıp: Baykan Sezer”, Baykan Sezer’e Armağan: Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi(Sosyoloji Yıllığı 11). Haz., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan. İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2004.

 • Kızılçelik, Sezgin. Baykan Sezer’in Sosyoloji Anlayışı, Ankara: Anı Yayıncılık, 2008.

 • Koruç, Ziya, Perican Bayar. “Türkiye’de Spor Psikolojisi Alanında Yapılan Kişilik Araştırmalarına Eleştirel Bir Yaklaşım”. Spor Bilimleri Dergisi(Hacettepe), (8), 2 (1997): 3848.

 • Öncü, Ayşe.“Sosyal Bilimlerde Yeni Meşruiyet Zemini Arayışları”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek(İç). İstanbul: Metis Yayınları, 2013.

 • Özlem, Doğan. “Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler”. Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek(İç), İstanbul: Metis Yayınları, 2013.

 • Pits, Brenda, Karen Danylchuk, Jerome Quarterman.“Analysis of Sport Management Literature”. European Sport Management Quarterly, Sport Management International Journal, 10/2 (2014).

 • Pits, Brenda.“Examining The Sport Management Literature:Content Analysis Of The International Journal Of Sport Management”. International Journal Of Sport Management, 17(2016):1-21.

 • Quarterman J, JY Hwang, K Han, BG Pitts, EN Jackson, T Ahn.“A Contentanalysis of the International Journal of Sport Management”. 2010 ResearchConsortium Conference of the AAHPERD Convention, Indianapolis, USA.

 • Quarterman, Jerome; vd. “Statistical Data Analysis TechniquesUsed InThe International Journal Of Sport Management During Its First Ten Years”. International Journal Of Sport Management. Volume 14 (2013): 296-316.

 • Sezer, Baykan. Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları. İstanbul: Sümer Kitabevi Yayınları, 1979.

 • Sezer, Baykan. Sosyolojide Yöntem Tartışmaları. İstanbul: Sümer Kitabevi Yayınları, 1993.

 • Sezer, Baykan. “Baykan Sezer’in Gökhan Köktürk’e Mektubu”, Baykan Sezer’e Armağan: Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi (Sosyoloji Yıllığı 11). Haz: Ertan Eğribel-Ufuk Özcan. İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2004.

 • Sezer, Baykan. Sosyolojinin Ana Başlıkları. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2011.

 • Sezer, Baykan. “Bilim Sosyolojisi Ders Notları”, Bilim Sosyolojisi: Bilim Tarihi ve Yöntem (iç), Ed., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan.İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2007.

 • Sezer, Baykan. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan. “Türk Sosyolojisinin Dünü, Bugünü, Yarını”, Türkiye’de Sosyoloji-Üniversitede 101.Yıl(İç). İstanbul: Doğu Kitabevi, 2016.

 • Sümer, Rıza. Sporda Demokrasi. Ankara: Şafak Matbaası, 1989.

 • Tuncel, Semiyha D. “Uluslararası Yayınlarda Nitelik: Bazı Spor Bilimleri Dergilerine Türkiye’den Gönderilen Araştırmaların Niteliği”. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. VI (3) (2008): 125-127.

 • Yavuz, Yüsra, Nevzat Mirzeoğlu, Yakup Kaymakçı. “Türkiye’de Spor Yönetimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Analizi”. Journal Of Global Sport and Education Research.1. 1 (2018): 47-63.

 • Yıldırım, Yüksel. “Baykan Sezer Düşüncesinde Batılı Şemalar ve Toplum Tanımları”, Baykan Ufuk Özcan. İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2004.

                                                                                                    
 • Article Statistics