TÜRK İNKILABINDA SPOR VE GARBİYAT: TÜRK SPOR KURUMU (1936-1938)

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 01:50:57.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

Erken cumhuriyet döneminde çağdaşlaşma hedefinin kaynağı batı bilgisidir. Batı toplumlarındaki sosyal kurumlara, modern bilime, yönetim ve yaşam tarzlarına yönelik bilgi, diğer deyişle “Garbiyat”, modernleşme projesinde temel referans olmuştur. Devletin siyasi tercihi olan batılılaşma projesi sporu da kapsamaktadır. Spor, modernleşme sürecini ve batılılaşmaya yönelik toplumsal değişmeyi ivmelendirecek sosyal programlardan birisidir. Modern spor dalları da garbiyat konusu kapsamındadır. Gelişmiş batı ülkelerindeki spor yönetimi modelleri, spor eğitimi ve kitle sporu rejimleri hakkındaki bilgiler devlet tarafından önemsenmiştir. Devletin spordaki resmi görüşünü yansıtan Türk Spor Kurumu (1936-1938) yayınlarında Amerika, İngiltere, İsveç vs. tipik batı ülkelerinde ve Doğu Avrupa’da spor rejimleriyle ilgili bilgilere yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmada Türk Spor Kurumu dergisindeki bu yazılar üzerinden spor ve garbiyatçılık ilişkisi sorunsallaştırılmıştır. Otuzların Türkiye’sinde batılılaşma-spor ilişkisi ve sporda “batı bilgisi”nin anlamları incelenmiştir.  Yazılardaki içeriklerden anlaşılacağı üzere batı ülkelerindeki spor yönetimleri, sporcu-kulüp sayıları ve spor yapan insan sayısı ulaşılması gereken hedeftir. Kemalist aydınlar Türkiye Cumhuriyeti’ni kitle sporu bağlamında Batı ülkeleriyle kıyaslamaktadır.

 

Keywords

Abstract

In the early republic period, the source of the goal of modernization was western knowledge. Knowledge of social institutions, modern science, management and lifestyles in Western societies, in other words "Occidentalism", has become the basic reference in the modernization project. The westernization project, which is the political choice of the state, also includes sports. Sports is one of the social programs that will accelerate the modernization process and social change towards westernization. Modern sports branches are also within the scope of westernization. Information about sports management styles, sports training and mass sports regimes in developed western countries has been given importance by the state. In the publications of the Turkish Sports Institution (1936-1938), which reflects the official view of the state in sports, America, England, Sweden etc. It is seen that information about sports regimes in typical western countries and Eastern Europe is included. In this study, the relationship between sports and occidentalism has been problematized through these articles in the Turkish Sports Institution magazine. The relationship between westernization and sports in the Turkey of the thirties and the meanings of "western knowledge" in sports were examined.  As can be understood from the contents of the articles, sports administrations in western countries, the number of athletes-clubs and the number of people doing sports are the targets to be achieved. Kemalist intellectuals compare the Republic of Turkey with Western countries in the context of mass     sports.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics