Amaç ve Kapsam


Sosyologca gençler başta olmak üzere bütün akademisyenlere, akademinin dışında kalanlara, akademik hiyerarşi, cemaatleşme ve hegemonyanın zincirleri ve sınırlılıklarından bağımsızlaştırarak kendi sözlerini söylemeleri için ortak bir platform niteliğindedir. Sosyologca’nın yayın politikası, hiçbir şekilde akademi dışında olan yazarları küçümsemeden ve çalışmalarını bilgiççe tavırlarla eleştirmeden değerlendirme şeklindedir. Gençlerin konularını özgürce seçmesi desteklenmiş, kendi donanımlarını kazanmalarına fırsat verilir. Dergi, önümüzdeki dönemde de bu yöndeki eğilimini koruyacak, bundan sonra da genç arkadaşların kendi sözlerini söyleyebilmeleri, cesaret ve özgüvenlerini pekiştirebilmeleri için zemin olmaya devam edecektir.

Sosyologca Dergisi, dünyanın gelecekteki birliği amacı ve hedefiyle Türkiye’nin özgün katkısını ortaya koymaya çalışır.  Türkiye ve dünya sorunlarının birlikte tartışılmasına ve çözümüne katkı sağlar. Yayın faaliyetlerini bu anlayışıyla yürütür. Bilim insanları arasında birlik ve dayanışmayı oluşturur. İnsanın ve tarihin bütünlüğü, gelecek ve dayanışması için Doğu-Batı çatışmasının aşılması perspektifiyle, eşitlikçi, özgürlükçü değerler ve bilimin evrensel ilkeleri doğrultusunda eleştirel bilgi üretimini, bilgiye kolay ve eşit olanaklarla ulaşılmasını, akademik özgürlüklerin her koşulda korunmasını ve desteklenmesini amaçlar.

Sosyoloji ve toplum bilimlerinin ilgi alanında Türkiye’nin ve dünyanın temel sorunlarının ve bilimsel öncelikleri saptamak ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla, tarihsel bir perspektifle Doğu-Batı ayrımı ve çatışması, sosyolojinin temel sorunları, Türk sosyoloji tarihi, Türkiye’de toplumsal değişme ve toplumsal yapı, sosyoloji tarihi, Osmanlılık, Batıcılaşma, Garbiyat, Şarkiyat, siyasetin kaynakları, sosyalizm, tarihsel coğrafya, Batı ve Amerikan kimliği, Akdeniz Uygarlığı, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkasya, Balkan ülkeleri incelemeleri, jeopolitika, uluslararası ilişkiler, küreselleşme, yerelleşme, İslamofobi, nefret söylemi, göç, savaş, nüfus, aile, çocuk, gençlik, yaşlılık, toplumsal cinsiyet, kadın, güvenlik politikaları, kurumların işleyişi ve sorunları, İstanbul sosyolojisi, kimlik, kültür, uygarlık, sanat tarihi, dil ve edebiyat, müzik, sinema, resim, şehir, mimari tasarım ve sorunları, iktisat, arkeoloji, din olayı, iletişim sosyolojisi, çalışma yaşamı, sağlık, hukuk,  ahlak, tarım, sanayi ve teknoloji, eğitim, bilim tarihi ve yöntemi, serbest zaman, spor, gündelik yaşam, çevre sorunları, sosyal politika, toplumsal hareketler, şiddet ve suç, tarihi miras ve koruma, turizm sosyolojisi,  insan hakları ve demokrasi, otoriterlik ve özgürlük gibi sosyolojinin çeşitli alt alanlarında yer alan konularla ilgili özellikle araştırma ve görüş makalelerine yer verdiği gibi teorik çalışmalar, olgu sunumları, kitap, film vb. tanıtım yazıları, atölye çalışmaları, konferans vb. bildirileri de dergide zemin bulur.

Sosyologa’nın yayın dili Türkçe’dir.