KÜRESELLEŞME VE RİSK TOPLUMU

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Küreselleşme; hem bir olgu, hem bir ideoloji hem de bir durumdur. Küreselleşmenin dışarısı yok, herkes ya küreselleşmenin “özne”si ya da “nesne”si konumundadır. Küreselleşmenin ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel boyutları vardır. İnternet, küreselleşmenin işlevsel bir ikonudur. Ulrich Beck tarafından kavramsallaştırılan “Risk Toplumu”, küreselleşme sürecinde yeni çağı anlamak için önem taşımaktadır. Ekolojik, sosyal, teknolojik, kültürel ve siyasal riskler bütün toplumları etkilemektedir. Bu yazıda, küreselleşme ve risk toplumu sosyolojik bağlamda irdelenmektedir.

Keywords

Abstract

Globalization is both a phenomenon, an ideology and a position. There is no out for globalization, everybody is either the “subject” or the “object” of the globalization.There are economical, social and cultural dimensions of globalization. Internet is a functional icon of globalization. “Risk Society” conceptualised by Ulrich Beck is important in understanding new age during the process of globalization. Ecological, social, technological, cultural, and political risks affect all societies.In this paper, globalization and risk society are examined in a sociological perspective.

Keywords