TARİHİN SONU, MEHDİLİK VE KIYAMET ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2019-2020-18-19
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Tarih boyunca toplumlar, toplumlararası ilişkilerde kendi çözüm önerileri tükendiğinde ya da bir çıkmaza girdiklerinde kendilerinin üstünde bir kurtarıcı beklentisi içine girmişlerdir. Söz konusu beklenti tarihin ve bilinen insanî düzenin sonu kabul edilen kıyamet kavramı ile birlikte gündeme gelmiştir. Bu bağlamda söz konusu dinlerde Mehdilik/Mesihlik inancının toplumsal temeli incelenecek, ardından günümüz tartışmalarındaki anlamı ortaya konmaya, Mehdilik ve kıyamet kavramları ile “tarihin sonu” tezinin bağlantısı günümüz dünya egemenlik ilişkileri içinde ele alınmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Throughout history, societies have expected a savior over themselves when their solutions in inter-communal relations are exhausted or when they come to a deadlock. The expectation in question have become a current issue with the concept of doomsday, which is accepted as the end of history and the known human order. In this context, the social basis of the Mahdism / Messianism in these religions will be examined, afterwards the meaning in today's discussions will be revealed, the connection between the concepts of Mahdism and Doomsday and the "end of history" thesis will be discussed in today's world domination relations.

Keywords


 • EĞRİBEL, Ertan ve ÖZCAN, Ufuk; “’Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı’” veya Günü- müzde Batı Saldırganlığı ve İslamiyet”, İç. Baykan Sezer, Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2001’e sunuş. s. XXIII. (IX-XXIII)

 • FUKUYAMA, Francis; Tarihin Sonu ve Son İnsan, İstanbul, Profil Yayıncılık, 2012.

 • GENÇTÜRK, Sümeyra; İlahi Dinlerde Ahir Zaman ve Kıyamet (Basılmamış Yüksek Li- sans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014.

 • GÜN, Faruk; “Mehdilik İnancı üzerine Bir İnceleme”, Artuklu Akademi Dergisi, 2017/

 • ŞIK, İsmail ve GÖKALP, Yusuf; “Sosyal Teoloji Bağlamında ‘Mehdilik’ Algısına Bir Bakış: İzmirli İsmail Hakkı ve Cemaleddin Afgânâ Karşılaştırması”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, 2014, s.528.

 • ŞİMŞEK, Özkan; Mehdilik ve Nüzûl-i İsa Tartışmaları: İslam’ın Klasik Çağında Eskatolo- jik Kurtarıcı İnancı, Fecr Yayınları, Ankara, 2019, s. 30-32.

                                                                                                    
 • Article Statistics