GÖÇMEN YALNIZLIĞININ SOSYO-PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-2020-18-19
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Çalışmamızda yalnızlık olgusunun genel çerçevesi belirlenerek göçmenlerin yeni yaşam alanı olarak hayatlarını idame ettikleri mekânlara yönelik ayrışma durumları, toplumsallaşma süreçlerinde sosyal ilişkiler kurabilme kapasiteleri, yaşadıkları ülkeye ait hissetmeleri ve memnuniyetleri ile yalnızlığa dair algılarının araştırılması hedeflenmektedir. Çalışma grubu olarak İstanbul, Şanlıurfa ve çevre illerde yaşayan 49 katılımcı ile görüşülmüştür. Araştırmada amaçlı tabakalı örneklem kullanılmıştır ve yarı yapılandırılmış anket formu ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisel tarama yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

The general framework of loneliness is determined in this study, and it is aimed to investigate the separation status of migrants as a new living space, their capacity to establish social relations in their socialization processes, their feelings about the country they live in, and their perception of loneliness. The sample consisted of 49 participants living in Istanbul, Şanlıurfa and neighboring cities. The purposeful stratified sampling was used in the study and data was collected with a semi-structured questionnaire form. Relational scanning methods were used in the analysis of the data.

Keywords


 • Androff, D. K., Ayon, C., Becerra, D., & Gurrola, M. (2011). “US immigration policy and immigrant children's well-being: The impact of policy shifts” Journal of Sociology and Social Welfare, 38(1), 77-98.

 • Çelik, Celaleddin (2008), “ Almanya’da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din”, MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, sayı 3

 • Ciobanu, R. O., & Fokkema, T. (2017). “The role of religion in protecting older Romanian migrants from loneliness”. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(2), 199-217.

 • DiTommaso, E., & Spinner, B. (1997). “Social and emotional loneliness: A re-examination of Weiss' typology of loneliness”. Personality and Individual Differences, 22(3), 417-427.

 • Dolberg, P., Shiovitz-Ezra, S., & Ayalon, L. (2016). “Migration and changes in loneliness over a 4-year period: The case of older former Soviet Union immigrants in Israel”. European Journal of Ageing, 13(4), 287-297.

 • Ernst, J. M., & Cacioppo, J. T. (1999). “Lonely hearts: Psychological perspectives on loneli- ness”. Applied and Preventive Psychology, 8(1), 1-22.

 • Fokkema, T., & Naderi, R. (2013). “Differences in late-life loneliness: a comparison betwe- en Turkish and native-born older adults in Germany”. European Journal of Ageing, 10(4), 289-300.

 • Gökçen, A., & Ulutaş, E. (2019). “Toplumsal Bir Tip: Misafir”. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 115-138.

 • Herz, M., & Lalander, P. (2017). “Being alone or becoming lonely? The complexity of port- raying “unaccompanied children” as being alone in Sweden”. Journal of Youth Studies, 20(8), 1062-1076.

 • Hossen, A. (2012). “Social isolation and loneliness among elderly immigrants: The case of South Asian elderly living in Canada”. Journal of International Social Issues, 1(1), 1-10.

 • Je Dong Gierveld, J., Van der Pas, S., & Keating, N. (2015). “Loneliness of older immigrant groups in Canada: Effects of ethnic-cultural background”. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 30(3), 251-268.

 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Kim, O. (1999). “Predictors of loneliness in elderly Korean immigrant women living in the United States of America”. Journal of Advanced Nursing, 29(5), 1082-1088.

 • Kirova, A. (2001). “Loneliness in immigrant children: Implications for classroom practice”. Childhood Education, 77(5), 260-267.

 • Lu, Y., & Zhou, H. (2013). “Academic achievement and loneliness of migrant children in China: School segregation and segmented assimilation”. Comparative Education Review, 57(1), 85-116.

 • Özdemir, Y., & İlhan, T. (2012). “Benlik kurgusu, bağlanma ve yalnızlık üniversite öğrenci- leri üzerine bir inceleme”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 157-180.

 • Rich Madsen, K., Trab Damsgaard, M., Smith Jervelund, S., Christensen, U., Stevens, G. G., Walsh, S., ... & Holstein, B. E. (2016). “Loneliness, immigration background and self-identified ethnicity: a nationally representative study of adolescents in Denmark”. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(12), 1977-1995.

 • Şahin, C. (2001). “Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin ku- ramsal bir inceleme”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 57-67.

 • Şanlı, E., & Poyraz, Y. (2018). “Uluslararası öğrencilerin yalnızlık düzeyleri”. Disiplinlera- rası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 49-58. Svendsen, L. (2018). Yalnızlığın Felsefesi, İstanbul: Redingot Kitap. Tarhan, N. (2020a). “Haz, mutluluk ve huzur ayrı kavramlar”. Erişim: https://www.nevzattarhan.com/prof-dr-nevzat-tarhan-haz-mutluluk-ve-huzur-ayri-kavramlar.html Tarhan, N. (2020b). “Narsistik kişilerde empati körlüğü vardır”. Erişim: https://www. nevzattarhan.com/prof-dr-nevzat-tarhan-narsistik-kisilerde-empati-korlugu-vardir. htmli Tutgun-Ünal, A. ve Bozkurt, V. (2020). Sosyal medya bağımlılığı belirtileri üzerine etki eden faktörler. “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri” TÜBA Çalıştay Raporu, Baskıda. Tutgun-Ünal, A. (2020). Sosyal medya: Etkileri-Bağımlılığı-Ölçülmesi. 1.Baskı, Der Yayınları: İstanbul. Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2020). Sosyal medya kuşaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (22), 125-144. Tuzcu, A., & Bademli, K. (2014). “Göçün psikososyal boyutu”. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 56-66. Wu, Z., & Penning, M. (2015). “Immigration and loneliness in later life”. Ageing & Society,

                                                                                                    
 • Article Statistics