ULUSLARARASI GÖÇLER VE YOL AÇTIĞI GÜVENLİK SORUNLARI

Author :  

Year-Number: 2021-22
Language : Türkçe
Konu : Fizik

Abstract

ÖZ: İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrası dönemde, dünya üzerinde yaşanan göçlerin karakteri ve etkileri geçmiştekine nazaran oldukça farklı bir görünüm arz eder hale gelmiştir. Bugün uluslararası göçler, ulus devlet anlayışına sahip ülkelerin güvenlik alanında en çok ele aldıkları konuların başında yer almaktadır. Göç ve güvenlik alanında akademisyen, siyasetçi ve uluslararası aktörler yeni bir kavramsallaştırmasının yapılması gerektiği konusunda hem fikirdirler. Özellikle yaşanan belirli türden tarihsel olaylar ile küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği etkiler göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik kavramının anlamı ve kapsamı yeni anlayışları belirginleşmektedir.
Uzun bir süre göç, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir katkı olarak algılanmıştır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde bazı akademisyen ve siyasetçiler, göçün hem ulusal egemenliği hem de insan güvenliğini tehdit eden bir unsur olduğunu iddia etmektedir. Fakat bu iddialarını destekleyecek somut kanıtlar ileri sürmüş değildirler. Buna rağmen son yıllarda Amerika ve Avrupa Birliği gibi ülkelerin göçmen hareketliliğini kontrol etmek ve azaltmak adına katı politikaları uygulamaya geçirdikleri görülmektedir. Çalışmada, göç ve güvenlik kavramları ile bunlara yönelik güncel bakış açıları değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT: After the Second World and the Cold Wars, the character and effects of migrations around the world have become quite different from the past. Today, international migration is one of the most discussed topics in the field of security by nation-state countries. Academics, politicians and international actors agree that in the field of migration and security a new conceptualization should be made. Especially when considering certain kinds of historical events and the effects caused by the globalization process, new understandings of the meaning and scope of the concept of security is changing.
For a long time, immigration was perceived as a positive contribution for developed or developing countries. In recent years, some academics and politicians in such countries have claimed that immigration is a factor that threatens both national sovereignty and human security. However, they have not put forward any concrete evidence to support their claims. Despite this, in recent years, it is seen that countries such as the USA and the European Union have implemented strict policies in order to control and reduce migrant mobility. In the study, the concepts of migration and security and current perspectives on them are evaluated.

Keywords


 • Çelik, D. Ş. Ve Şemşit, S. “Türkiye – Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşmasının Uygulanmasında Suriyelilerin Etkisi ve Rolü”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 18 (2020): (Özel Sayı); 66-84.

 • Deutsche Welle. “Çavuşoğlu AB'yi mülteci anlaşmasına uymamakla suçladı”. Deusche Welle Türkçe, 23.01.2020.

 • Erdem Nas, Gönül. “Ses-Söz Dizim İlişkisi Bağlamında Medyadaki Haber Sunucuların Konuşma Becerilerinin Ölçülmesi”, Medya Ve İletişim Sosyolojileri Yazıları, içinde. Editör: Ümmet Erkan. Ankara: Gece Yayınları, 2019.

 • Giddens, Anthony. The Nation-State And Violence. California: University of California Press. (1981).

 • Guadagno, Lorenzo. “Migrants and the COVID-19 Pandemic: An İnitial Analysis. International Organization for Migration”, Migration Research Series. No. 60. 2020.

 • Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations: the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster. (1996).

 • Huysmans, Jef. “The European Union And The Securitization Of Migration”, Journal of Common Market Studies, 38, (2000): 751–777.

 • IOM. “World Migration Report”, Geneva, 2000.

 • IOM. “World Migration Report”, Geneva, 2020.

 • Kane, Hal. “The Hour Of Departure: Forces That Create Refugees And Migrants”. Worldwatch Paper.(June), 1995.

 • Keely, Charles B. “The İnternational Refugee Regime(S): The End Of The Cold War Matters.” The International Migration Review. 35, (2001): 303–15.

 • Mandacı, Nazif ve Gökay Özerim. “Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 10, Sayı 39, (2013): 105-130.

 • Mercan, Sezgin. “Geri Kabul Anlaşması ve Mülteci Krizi Etkisinde Türkiye-AB İlişkileri”. EURO Politika, (2) , (2016): 12-19.

 • OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights). “COVID-19 Does Not Discriminate; Nor Should Our Response”. 2020.

 • Pinyol-Jimenez, G. “The migration-security nexus in short: Instruments and actions in the European Union”. Amsterdam LF, 4, 36. (2012).

 • Toft, Monica Duffy. “The Myth Of The Borderless World: Refugees And Repatriation Policy.” Conflict Management and Peace Science. 24, (2007): 139–57.

 • Torpey, John. The Invention of the Passport. Cambridge: Cambridge University Press. (2000).

 • Ullah, A. and Kumpoh, A. “Are borders the reflection of international relations? Southeast Asian borders in perspective”. Journal of Asian Security and International Affairs, 5, (2018): 295–318.

 • Vaughan, Kenneth. R. “Anti-immigration Sentiment and Opposition to Democracy in Europe,” Journal of Immigrant & Refugee Studies. 19:4, (2021): 540-556.

 • Waever, Ole. “Societal security: The concept.” In, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. London: Pinter Books. 1993.

 • Weiner, Myron and RainerMunz. “Migrants, Refugees, And Foreign Policy: Prevention And İntervention Strategies.” Third World Quarterly 18, (1997): 25–51.

                                                                                                    
 • Article Statistics