BİLİMSEL BİR DİSİPLİN OLARAK GARBİYATI TEMELLENDİRMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE AŞILMASI ÜZERİNE: GARBİYATÇILIK BİÇİMLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 01:52:02.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

Türkiye ve dünya son iki yüzyıldır “Batıcı garbiyat” yapmıştır. Batı üstünlüğünün tartışıldığı ve Asya/Doğu çağının başladığı yeni yüzyılda Doğu ve Türkiye’ye büyük bir sorumluluk düşmektedir. Mesele Batı karşıtı garbiyatçılık değil Batı garbiyatçılığının aşılması ve çözümün yeni bir dünya düzeni ve uygarlığı temelinde yeniden tanımlanmasıdır. Bu kapsamda çalışmada, “Garbiyatçılık ve Oryantalizm Eleştirisi Sorunu”, “Geleneksel Doğu Uygarlıklarında Batıcı-Garbiyat ve Doğu Garbiyatçılığı Biçimleri Sorunu”, “Osmanlı Batıcılaşması ve Batıcı Garbiyatçılık Biçimleri Sorunu”, “Batıcı Garbiyatçılık ve Marxism/Sosyalizm Sorunu”, “Batı Merkezciliğinin/Evrenselciliğinin Eleştirisi ve Batı Karşıtı Garbiyatçılık ve Yerlilik/Yerellik Sorunu” başlıkları etrafında tartışma yürütülmüştür.

Keywords

Abstract

For the past two centuries, Turkey and the world have engaged in 'Western Occidental Studies.' In the new century, where Western superiority is debated, and the era of Asia/the East is beginning, significant responsibility falls upon the East and Turkey. The issue is not anti-Western Occidentalism but overcoming Western Occidentalism and redefining the solution on the basis of a new world order and civilization. In this context, the study discusses the issues surrounding 'The Problem of Critiquing Occidentalism and Orientalism,' 'The Problem of Western Occidentalism and Eastern Occidentalism in Traditional Eastern Civilizations,' 'The Problem of Ottoman Westernization and Forms of Western Occidentalism,' 'The Problem of Western Occidentalism and Marxism/Socialism,' and 'The Critique of Western Centrism/Universalism and the Problem of Anti-Western Occidentalism and Indigenous/Locality.'.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics