GARBİYATÇILIK BAĞLAMINDA TÜRK MODERNLEŞMESİ VE SEFARETNAMELER

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 01:51:36.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

Modern dönemle birlikte Batı’nın periferisinde kalan, dünyayı ontolojik ve epistemolojik olarak ikiye bölen, şarkiyatçılığa muhalif ve onu aşmaya çalışan bir söylemle kendini gösteren Garbiyatçılık, Batı’yı ilmi araştırmaların konusu haline getirmeye, onu teşrih masasına yatırıp inceleme ve onun söylemsel üstünlüğünü ele geçirmeye yönelik bir disiplindir. Osmanlı-Türk modernleşmesi 18. Yüzyıldan itibaren geçirdiği farklı kırılmalarla kendini restore etme çabasıdır. Bunun için Batı’yı tanımaya çalışmıştır. Sefirler 18. Yüzyıldan itibaren var olan görevlerine ilave olarak Batı’yı tanımakla görevlendirilmiştir. Sefirler bu amaçla sefaretname adı verilen raporlar kaleme almıştır. Sefaretnameler Osmanlı sefirlerinin gittikleri Batı başkentlerinin gündelik yaşamdan kamu kurumlarının işleyişine, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden ordu yapısı ve silah gücüne kadar çeşitli konuları kapsamıştır. Sefaretnameler Garbiyatçı metinler olduğu kadar Türk modernleşmesinin bir çerçeve programıdır. Burada betimlenen çeşitli konular, II. Mahmut ile birlikte hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Keywords

Abstract

Occidentalism, which has been on the periphery of the West since the modern period, and which has manifested itself with a discourse that opposes and tries to overcome Orientalism, which divides the world into two parts ontologically and epistemologically, is a discipline that aims to make the West the subject of scientific research, to examine and examine it and to seize its discursive superiority. Ottoman-Turkish modernization is an effort to restore itself with the different ruptures it has undergone since the 18th century. For this, it tried to get to know the West. From the 18th century onwards, ambassadors were tasked with getting to know the West in addition to their existing duties. For this purpose, ambassadors wrote reports called sefaretname. These reports covered a wide range of topics from daily life to the functioning of public institutions, from scientific and technological developments to military structure and armament in the Western capitals visited by Ottoman ambassadors. The sefaretnames are not only occidentalist texts but also a framework program of Turkish modernization. The various topics described therein began to be put into practice with Mahmut II.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics